Advertència legal

Justicia

 

Els continguts originals d’aquesta blog (escrits, fotografies i qualsevol fitxer original incorporat a la mateixa) i els drets d’autor en la seva totalitat queden expressament protegits per les disposicions legals aplicables en matèria de propietat intel·lectual i, de forma principal, per la següent normativa:

-Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual (BOE 22/04/1996) i posteriors ampliació (Llei 19/2006, de 5 de juny. BOE 06/06/2006) i modificació (Llei 23/2006, de 7 de juliol, BOE 08/07/2006), així com tota la legislació vigent que la desenvolupi.

– Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques, esmenat el 28 de setembre de 1979, i posterior normativa nacional d’incorporació i de desenvolupament.

– Directiva 2004/48/CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relativa al respecte dels drets de propietat intel·lectual, i posterior normativa nacional d’incorporació i de desenvolupament.

– Tractat de l’Organització Internacional de la Propietat Intel·lectual (OMPI) sobre Drets d’Autor, de 20 de desembre de 1996 (entrada en vigor a España el 14 de març de 2010), i posterior normativa nacional d’incorporació i de desenvolupament.

Anticopia Segons el que disposa el capitol XI, secció primera, de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal referent als delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors es necessaria l’autorització dels titulars dels drets de la propietat intelectual o dels seus cessionaris per tal de reproduir, plagiar, distribuir o comunicar públicament, en tot o en part, una obra literària, artística o científica, o la seva transformació, interpretació o execució artística fixada en qualsevol tipus de suport o comunicada a través de qualsevol mitjà, sota sanció de les penes indicades en l’articulat.

Qualsevol ús que vulneri el contingut d’aquestes disposicions legals o de qualsevol altre disposició aplicable en el moment de la comissió dels fets podrà ser objecte de les accions legals que corresponguin i de qualsevol altre acció que pugui procedir segons la legislació vigent.

@IvanScultura